معرفی

مشخصات فردی

علی ذاکری

نام - نام خانوادگی : علی   ذاکری

پست الکترونیکی : a_zakeri@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فني گروه رياضي

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1384-12-04

علی ذاکری
علی ذاکری

محل خدمت :
    دانشکده فني گروه رياضي
مرتبه علمی :
    دانشیار
^